Почетна » македонски јазик

македонски јазик

Дијалектологија – западно наречје

Дијалектологија – западно наречје Дијалектологија е наука што се занимава со говорите, дијалектите на еден јазик, односно сите јазични појави што не влегуваат во литературниот јазик.

Разговорен стил

Разговорен стил се применува во неофицијалната комуникација, односно во секојдневните разговори меѓу луѓето.

Уметничко-литературен стил

Уметничко-литературниот стил се однесува на уметноста, односно на сферата на естетското комуницирање меѓу луѓето.

Публицистички стил

Публицистички е оној стил што ги покрива сите области од општествено – полит. живот: политика, економија, наука, образование, култура, спорт, секојдневие

Административен стил

Административен стил уште се вика и деловен и се употребува при официјално-деловното комуницирање меѓу државите, институциите во една држава, во рамките

Поделба на фразеологизмите

Основни карактеристики на фразеологизмите се компонентност, постојаност, метафоричност и впечатливост, има фразеолошки срастувања, единства и спојки

Фразеологија, фразеологизми

Фразелогија е дел од лексикологијата која се занимава со проучување на фразеологизмите – зацврстените зборовни состави, нивната употреба и изразни можности.

Scroll to Top