Дијалектологија – западно наречје

Дијалектологија – западно наречје Дијалектологија е наука што се занимава со говорите, дијалектите на еден јазик, односно сите јазични појави што не влегуваат во литературниот јазик.

Публицистички стил

Публицистички е оној стил што ги покрива сите области од општествено – полит. живот: политика, економија, наука, образование, култура, спорт, секојдневие

Административен стил

Административен стил уште се вика и деловен и се употребува при официјално-деловното комуницирање меѓу државите, институциите во една држава, во рамките

Фразеологија, фразеологизми

Фразелогија е дел од лексикологијата која се занимава со проучување на фразеологизмите – зацврстените зборовни состави, нивната употреба и изразни можности.

Заедничкото кај одделни зависносложени реченици

Заедничкото кај одделни видови зависносложени реченици најлесно може да се илустрира преку пример. Заедничкото е содржината, а различен е начинот.