Северно наречје на север граничи со српската јазична територија, а јужната граница оди по линијата Тетово – Скопје – Свети Николе – Пробиштип.
            А. Акцент
            Во областите што граничат со западното наречје акцентот е на третиот слог од крајот на зборот (како во западното наречје), а во останатите области акцентот е слободен (како во источното наречје).
            Б. Фонетско-фонолошки особености
            1. Групата цъв преминала во
Прочитај повеќе
            Југоисточно наречје зафаќа многу поголема област од западното. Тоа ја опфаќа областа источно од реката Вардар и Црна Река. Северната граница оди по линијата Скопје – Свети Николе – Пробиштип; на исток навлегува во Пиринска Македонија, а на југ во Егејска Македонија.
            Особеностите во ова наречје не се многу изедначени и егејските говори (јужно наречје) се разликуваат од источномакедонските (источно наречје). Но, сепак имаат заеднички особини.
            А. Акцент
            Во
Прочитај повеќе

Дијалектологија е наука што се занимава со говорите, дијалектите на еден јазик, односно сите јазични појави што не влегуваат во литературниот јазик.

1. Говор е најмала територијална или социјална јазична единица. Тоа е јазичен израз на мал колектив луѓе меѓу кои нема некои позабележителни јазични разлики (охридски говор, рекански говор итн.).

2. Дијалект е поголема јазична целина која опфаќа неколку говори (охридско-преспански, скопско-велешки итн.).

Прочитај повеќе

Разговорен стил е еден од функционалните стилови со кои се занимава стилистиката.

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

Разговорен стил се применува во неофицијалната комуникација, односно во секојдневните разговори меѓу луѓето.
Најчест е во усна форма, но може да биде и во писмена.
Карактеристично за овој стил е економичноста на изразот. Се скратуваат и речениците и зборовите
Прочитај повеќе

Уметничко-литературен стил е еден од функционалните стилови со кои се занимава стилистиката.

Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците.

Уметничко-литературниот стил се однесува на уметноста, односно на сферата на естетското комуницирање меѓу луѓето.
Овој стил се карактеризира со сликовотост и изразност кои ја активираат фантазијата што се постигнува со широка употреба на стилски фигури.
Јазикот на уметничката литература
Прочитај повеќе