Македонското јазично прашање на преминот од 19 во 20 век уште не било решено.

Да се потсетиме:

Македонскиот јазик спаѓа во индоевропското семејство

на словенските јазици – јужна група (источна подгрупа со бугарскиот).

На картата е прикажано каде се зборуваат словенските јазици:

Развојот на македонскиот јазик го следиме од појавата на словенската писменост, односно од времето кога

Кирил и Методиј ја создале ГЛАГОЛИЦАТА и на тој начин прасловенскиот јазик го Прочитај повеќе