Дали сте знаеле дека членот кај именките потекнува од показните заменки?

Именките и нивните граматички категории во македонскиот јазик се многу упростени во однос на другите словенски јазици. Тоа е пред сѐ поради губењето на деклинацијата, односно падежните форми.

Единствени остатоци имаме од вокативот во формите за обраќање.

Карактеристично за именките е нивното постпозитивно членување. Именките се определуваат со наставка.
Членската наставка потекнува од показните заменки: овој, оној … Прочитај повеќе

Матурска програма и прашања од матруските тестови за вежбање од областа македонски јазик:

I ЈАЗИК

1. НАУКА ЗА ЈАЗИКОТ
1.1. Национален јазик
1.2. Дијалектен јазик
1.3. Стандарден јазик
1.4. Видови писма

2. ИСТОРИСКИ РАЗВИТОК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
2.1. Почетоците на словенската писменост;
2.2. Македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици;
2.3. Погледите за македонскиот јазик на Пејчиновиќ, Синаитски, Крчовски, Пулевски и Џинот (избор текстови)
2.4. Погледите на К. П. Мисирков … Прочитај повеќе

Матурски прашања од областа синтакса.

Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

 

1. Определи каков прирок е употребен во реченицата: „Книгава е многу интересна.“
а) прост глаголски прирок; б) сложен глаголски прирок; в) глаголско-именски прирок.

2. Определи каков прирок е употребен во реченицата: „Успеав да се подготвам за тестот.“
а) прост глаголски прирок; б) сложен глаголски прирок; в) глаголско-именски прирок.

3. Реченицата: „Учениците од … Прочитај повеќе

Матурски прашања од областа на лексикологијата
Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

1. Зборовите основа и база се:
а) хомоними; б) пароними; в) синоними.

2. Одговори каков вид лексика е употребена во следниве стихови од Конески:
Нам нешто не ни е таман
како да молиме аман!
а) книжно-литерарна; б) разговорна; в) општонародна (неутрална).

3. Одговори на кој вид лексика припаѓа зборот типче.
а) … Прочитај повеќе

Матурски прашања од областа на морфологијата.

Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

1. Зборовите се делат на менливи и неменливи според:
а) значенската класификација; б) морфолошката класификација; в) синтаксичката класификација; фонетската класификација.

2. Кои видови зборови се неменливи?
а) заменки; б) броеви; в) честици.

3. Во зборот прелетавме морфемата лета се нарекува _____________

4. Колку граматички категории имаат именките?
а) 2; б) 3; в) … Прочитај повеќе