Написи

Активна или пасивна реченица е предмет на изучување на синтаксата.
Граматичката категорија залог, пак, е предмет на изучување на морфосинтаксата.
.
Во двата случаја се работи за односот на граматичкиот подмет или предмет во однос на дејството.
Ако подметот е вршител на дејството тогаш реченицата е активна.
Ако подметот станал трпител на дејството (предмет), тогаш реченицата е пасивна.
.
Активна реченица
.