Странствувањето на Чајлд Харолд

Бајрон – „Странствувањето на Чајлд Харолд“

Лорд Џорџ Гордон Бајрон (1788-1824) е претставник на романтизмот од Англија. Семејството на Бајрон било со благородничко потекло