Почетна » броеви

броеви

Вежби за броеви

Следните вежби и задачи се за повторување на лекциите за броеви и правилната употреба на броеви. Вежби за: одредена бројност, и приближна бројност

Приближна бројност

Приближна бројност означува бројност која не е точно определена. Приближна бројност се изразува со поврзување на два броја и со наставката – ина.

Одредена бројност

Со броевите може да изразиме одредена или приближна бројност. Под одредена бројност подразбираме точно определен број на лица или предемети.

Броеви

Броеви се зборови со кои се означува количеството на предметите, било да е тоа точно избројано или само приближно определено.

Scroll to Top