Написи

Следните вежби и задачи се за повторување на лекциите за броеви и правилната употреба на броевите. Опфатени се вежби за:

  1. одредена бројност, и
  2. приближна бројност

Броевите се зборови со кои се означува количество предмети, точно определено или приближно. Има посебни форми за бројност на лица.

 

Вежби:

1. Кои од следните зборови се броеви?
еден, еднаш, единица, едно, една, единаесет, единаесетмина, прв, првпат, два, две, двајца, двојка, два-три, дванаесет, … Прочитај повеќе

Со броевите, освен одредена, изразуваме и приближна бројност.

 

1. Приближната бројност обично се искажува така што ќе се сврзат и ќе се изговорат со еден акцент два соседни броја.

два-три, три-четири, пет-шест, шест-седум, седум-осум

На пр.: Во кошницата имаше три-четири јаболка.

(Значењето е дека имало три или четири јаболка, приближно, не се знае точниот број.)

 

а) Кај броевите поголеми од 10 во првиот дел оди најчесто

Прочитај повеќе

Со броевите може да изразиме одредена или приближна бројност. Под одредена бројност подразбираме точно определен број на лица или предемети.

А. Одредена бројност на предмети
  1. Меѓу броевите што ја изразуваат одредената бројност со своите форми се издвојуваат еден и два по тоа што имаат форми за род.

еден (м.р) една (ж.р.) едно (ср.р)

два (м.р.) две (ж.р.) две (ср.р.)

На пример:

Во чантата имам еден молив, една тетратка и едно

Прочитај повеќе
Броеви се зборови со кои се означува количеството на предметите, било да е тоа точно избројано или само приближно определено.
Броевите стојат до именките, па затоа понекогаш од нив ја преземаат членската морфема, но кај нив нема род и број (освен кај броевите еден и два).
Разликуваме два вида бројност: одредена и приближна.
А. Одредена бројност

 

1. Меѓу броевите што ја изразуваат одредената бројност со своите форми се

Прочитај повеќе