Почетна » видови заменки

видови заменки

Показни заменки

Во македонскиот јазик освен личните и лично-предметните, разликуваме и показни заменки. Показни заменки служат за посочување: овој, оној и тој.

Лично-предметни заменки

Лично-предметни заменки се оние што се однесуваат на лица или предемети. Има три лично-предметни заменки: кој, што и чиј.

Лични заменки

Лични заменки кои го изразуваат односот кон говорната ситуација (номинативна форма, подмет):

Scroll to Top