Морфолошка поделба на зборовите

Морфолошка поделба на зборовите е групирањето на зборовите според надворешните, односно граматички карактеристики. Се делат на менливи и неменливи.

Морфолошка поделба на зборовите Прочитај повеќе »