Придавки и видови придавки

Придавките означуваат некој признак на предметот што го определуваат. Основна служба на придавката е да ја определува именката Видови придавки

Придавки и видови придавки Прочитај повеќе »