Написи

Гане Тодоровски
Гане Тодоровски на специфичен начин, на сосема свој јазик ја создава својата поезија. Дел од неа е урбана, современа, каде ја искажува својата загриженост за човековото секојдневие во светот во кој живееме.

Во продолжение се дадени избор од четири песни на Гане Тодоровски: „Нашинска“, „Нашинска III“, „Фуснота без повод“ и „Нерези“


 

НАШИНСКА

.

Да ни е да сме доста
колку да се разбистри небото
над Бистрине, Корабине —

.

Прочитај повеќе