Написи

Глаголската именка е именска форма на глаголот. Со неа се искажува трајно глаголско дејство. Таа го именува глаголското дејство.

Граматички, глаголската именка се однесува како именка. Таа е во среден род, може да направи множина и да се членува.

  • Се образува од несвршен глагол и наставката -ње.

На пример: носење, викање, плетење, читање, седење, пиење, јадење.

јаде: јадење (еднина, среден род); јадења (множина);

членувана форма, во еднина: јадењето, јадењево, јадењено;… Прочитај повеќе