Глаголска именка

Глаголската именка е именска форма на глаголот. Со неа се искажува трајно глаголско дејство. Се образува од несвршен глагол и наставката -ње.

Глаголска именка Прочитај повеќе »