Написи

Глаголската придавка спаѓа во именските форми на глаголот.

Се образува од глаголот и наставките: -н, -на, -но; -не; и: -т, -та, -то; -те.

На пр.: читан, читана, читано; читани; носен, плетен, шиен;
ценет, ранет, пукнат, чукнат, паднат.

Глаголската придавка претставува преодна форма од глагол во придавка, но граматички се однесува како придавките. Ги има трите граматички категории – род, број и член.

  • Се образува од несвршени и од свршени глаголи.
Прочитај повеќе