Глаголска придавка

Глаголската придавка врши две служби: глаголска и придавска. Се образува од глаголот и наставките: -н, -на, -но; -не; и: -т, -та, -то; -те.

Глаголска придавка Прочитај повеќе »