Написи

Глаголски вид е граматичка категорија на глаголите.

Со глаголите се искажува дејство кое може да трае подолго или да заврши во истиот миг. Во зависност од ова разликуваме свршени и несвршени глаголи.

 

Несвршени глаголи

 

Несвршените глаголи означуваат дејство кое трае, кое се одвива, кое не е завршено.

Разликуваме:

а) трајни глаголи чие глаголско дејство трае без прекинување (не се знае почетниот ни завршниот момент).

На пр.: чита, пее, … Прочитај повеќе

Глаголски вид е граматичка категорија на глаголите.

Со глаголите се искажува дејство кое може да трае подолго или да заврши во истиот миг. Во зависност од ова разликуваме свршени и несвршени глаголи.

 

Вежби

 

А.Глаголите многу често се изведуваат од други зборови.
1. Образувајте глаголи со наставката -УВА од следните зборови: пат, зима, ноќ, глад, лето, цар, дар, мил.

Какви се според видот глаголите што ги образувавте?

2. Образувајте

Прочитај повеќе