Написи

Фонологија е дел од лингвистиката што ги проучува фонемите.

Фонема е гласовна единка која врши смислоразликувачка функција во зборот.

Гласот е најмал дел од зборот.

Фонетиката ги проучува гласовите според нивниот изговор, односно артикулација (каде и како се формираат гласовите и кои говорни органи се употребуваат). Фонетиката се занимава со поделбата на гласовите (на самогласки и согласки) и со разните гласовни промени.
Освен вака, како посебни единки, гласовите може да … Прочитај повеќе