Написи

Глаголски групи

Глаголите се делат во групи според тоа на која самогласка завршуваат во 3л. еднина сегашно време.

Во македонскиот јазик нема инфинитивна форма, па затоа се употребува оваа форма на глаголот каде нема наставка.

Разликуваме три глаголски групи:

а) -а група : чита, игра, вика;

б) -и група : носи, моли, коси;

в) -е група : плете, пее, пие.

На пр.: сегашно време
1л. учам
2л. учиш
3л. … Прочитај повеќе

Глаголски групиГлаголите се делат во групи според тоа на која самогласка завршуваат во 3л. еднина сегашно време.

а) -а група : чита, игра, вика;
б) -и група : носи, моли, коси;
в) -е група : плете, пее, пие.

 

На пр.: сегашно време
1л. учам
2л. учиш
3л. учи
Во 3. лице еднина завршува на и, значи глаголот е од и – група.

Прочитај поопширно за глаголските групи и … Прочитај повеќе