Божествена комедија – Воведна песна (анализа)

Во првиот дел од „Божествената комедија“, е опишан пеколот кој Данте го претставил како инка. Анализа на Воведна песна од „Божествената комедија“

Божествена комедија – Воведна песна

Бројот на стихови во сите три дела е еднаков и сите завршуваат со зборот ѕвезда. Воведната песна е стотата песна во епот: Воведна песна