Анѓелко Крстиќ („Трајан“)

Анѓелко Крстиќ (1871 – 1953) Анѓелко Крстиќ е роден е во село Лабуништа, Струшко, каде и починал. Се школувал во Белград, а потоа како учител во српска

Коста Абрашевиќ („Црвена“)

Коста Абрашевиќ (1879 – 1898) Коста Абраш (Абрашевиќ) е роден во Охрид, но неговото семејство се преселило во Шабац, Србија. Затоа тој својата поезија ќе ја напише на српски јазик.

Христо Смирненски („Црвените ескадрони“)

Христо Смирненски (1898 ̶ 1923) Христо Димитров Измирлиев е роден на 29 септември 1989 година во Кукуш. (Татко му бил од Кукуш, а мајка му охриѓанка.)