Деловите на зборот

Деловите на зборот што имаат некакво значење се наречени морфеми. Општ дел или корен е носител на значењето кому му се додаваат наставки и претставки.

Деловите на зборот Прочитај повеќе »