Загради ( ) [ ]

Загради ( ) се интерпункциски знак. Но, заградите ( ) [ ] се користат и како правописен знак. Загради се употребуваат за дообјаснување

Загради ( ) [ ] Прочитај повеќе »