Показни заменки

Во македонскиот јазик освен личните и лично-предметните, разликуваме и показни заменки. Показни заменки служат за посочување: овој, оној и тој.

Лично-предметни заменки

Лично-предметни заменки се оние што се однесуваат на лица или предемети. Има три лично-предметни заменки: кој, што и чиј.

Вежби за заменки

Со следниве вежби и задачи, ќе го проверите вашето знаење за заменките и нивната практична примена. Вежби за личните, лично-предметните и показните заменки.