Зборообразување

Зборообразување е лингвистичка дисциплина што се занимава со начините на формирањето и изведувањето на зборовите. Има повеќе начини на зборообразување.

Фразеологија, фразеологизми

Фразелогија е дел од лексикологијата која се занимава со проучување на фразеологизмите – зацврстените зборовни состави, нивната употреба и изразни можности.

Лексиката според сферата на употреба

Лексиката според сферата на употреба Според сферата на употреба зборовите ги делиме на: општонародна лексика, дијалектна, професионална, терминолошка и жаргонска

Стилска вредност на зборовите

Кога заземаме позитивен или негативен однос кон лицата и предметите зборовите добиваат поинаква стилска вредност. За изразување позитивен однос се употребу

Лексикологија – вовед

Лексикологија е дел од лингвистиката што го проучува составот на зборовите на еден јазик. Лексикологија се дели на повеќе поддисциплини: