Видови множина кај именките

Во македонскиот јазик разликуваме три вида множина кај именките: обична, избројана и збирна.1. Обичната множина означува дека имаме повеќе

Функцијата на именките во реченицата

Именките вршат најразлични функции во реченицата. Може да бидат подмет, именски прирок, предмет и додаток (на подметот или прирокот).

Образување на именките

Образување на именките Во нашиот јазик имаме многу продуктивни наставки од кои се изведуваат нови именки и на тој начин се збогатува речникот.

Именки

Именки – означуваат поим за некој предмет и за сето она што го мислиме опредметено. Со нив се означуваат суштества, предмети, појави и поими. видови именки