Почетна » именки

именки

Членот кај именките

Дали сте знаеле дека членот кај именките потекнува од показните заменки?Именките и нивните граматички категории во македонскиот јазик се многу упростени

Видови множина кај именките

Во македонскиот јазик разликуваме три вида множина кај именките: обична, избројана и збирна.1. Обичната множина означува дека имаме повеќе

Вежби за именки

Со следните вежби може да го повторите целиот материјал за именките. Има вежби за видови именки, граматичките категории, вокативната форма итн.

Образување на именките

Образување на именките Во нашиот јазик имаме многу продуктивни наставки од кои се изведуваат нови именки и на тој начин се збогатува речникот.

Вокативни форми кај именките

Вокативни форми или форми за обраќање кај именките се остатоци од старите падежи. Вокативни форми се: мамо, тато, тетке, Стојане, Јагодо.

Именки

Именки – означуваат поим за некој предмет и за сето она што го мислиме опредметено. Со нив се означуваат суштества, предмети, појави и поими. видови именки

Scroll to Top