Написи

Матурски прашања од областа историски развој на македонскиот јазик.

Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

1. Местото на македонскиот јазик во индоевропското семејство е во:
а) западната група словенски јазици; б) источната група словенски јазици;
в) источната група на јужните словенски јазици; г) западната група на јужните словенски јазици.

2. Национален е јазикот:
а) кој е во официјална употреба во државата; б) сите форми … Прочитај повеќе

Развојот на граматичкиот систем на македонскиот јазик се одвивал постепено, преминувајќи од синтетички во аналитички тип.
Старословенскиот јазик бил изразито синтетички – односно имал развиени падежни форми (деклинација) и развиен систем на глаголски форми. Со текот на времето овој систем многу се изменил и упростил, па македонскиот јазик се трансформирал во јазик од изразито аналитички тип – односно јазик без падежи и изразување на односите со предлози.
Развојот одел постепено,
Прочитај повеќе
Развојот на македонскиот гласовен систем се одвивал многу постепено.
Македонскиот гласовен систем во минатото бил многу посложен од денешниот. Со текот на времето бројот на гласовите се намалувал.

Самогласки

 

Стариот јазик (прасловенскиот, старословенскиот) имал единаесет самогласки кои се разликувале според:
1. местото на образување (предни и задни);
2. висината на изговор (пет степени – од најниски до највисоки);
3. должината на изговор (редуцирани: еровите, кратки и долги).
Преден и
Прочитај повеќе
Македонскиот јазик меѓу двете светски војни
По Балканските војни Македонија била поделена меѓу соседните држави. Во секој од деловите започнала силна асимилаторска политика што подразбира наметнување на тамошниот јазик.
Во Вардарска Македонија која и припаднала на Србија, официјален бил српскиот јазик; во Пиринска Македонија која и припаднала на Бугарија се наметнал бугарскиот јазик, а во Егејска Македонија – грчкиот.
Егејска Македонија
Во грчкиот дел политиката била најостра и македонскиот јазик
Прочитај повеќе

Во историскиот развој на македонскиот јазик разликуваме старословенски и црковнословенски период.

Писмената активност на Словените опфаќа два периода: старословенски (IX – XI век) и црковнословенски (XII – XVIII век).

Старословенски период

Словенската писменост се создала во втората половина на деветтиот век, односно во 863 година кога Кирил ја составил првата словенска азбука – глаголицата (или една година пред тоа, 862 – пред Моравската мисија).
Јазикот на старите Словени се нарекува

Прочитај повеќе