Историски развој на македонскиот јазик (матура)

Историски развој на македонскиот јазик е втората тема од областа ЈАЗИК опфатена со матурската испитна програма.

Македонскиот јазик во првата половина на 19 век

Македонскиот јазик во првата половина на 19 век се поклопува со просветителството, со погледите за јазикот на нашите претставници, како и на учебникарите

Македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици

Македонскиот јазик му припаѓа на индоевропското семејство во групата на јужнословенските јазици, во источната подгрупа, заедно со бугарскиот јазик.

Развојот на граматичкиот систем

Развојот на граматичкиот систем на македонскиот јазик се одвивал постепено, преминувајќи од синтетички во аналитички тип. граматичкиот

Развојот на македонскиот гласовен систем

Македонскиот гласовен систем во минатото бил многу посложен од денешниот. Со текот на времето бројот на гласовите се намалувал.

Македонскиот јазик меѓу двете светски војни

Македонскиот јазик меѓу двете светски војни и за време на НОБ – кодификација на македонскиот јазик

Почетоци на словенската писменост

Во историски развој на македонскиот јазик разликуваме старословенски и црковнословенски период. Писмената активност на Словените опфаќа два периода:

Улогата на Блаже Конески во кодификацијата

Резиме на темата: Историски развој на македонскиот јазик со прашања и вежби за повторување.

Неколку зборови за македонскиот литературен јазик

„Неколку зборови за македонскиот литературен јазик“, или во оригинал „Неколку зборој за македонцкиот литературен јазик“ е петтата статија од книгата на Крсте Петков Мисирков, „За македонцките работи“.

Крсте Петков Мисирков

Крсте Петков Мисирков е роден во ноември 1874 г., во селото Постол во сиромашно семејство. Основното образование го завршил на туѓиот грчки јазик.