Написи

Резиме на темата: Историски развој на македонскиот јазик со прашања и вежби за повторување.
Македонскиот јазик спаѓа во индоевропското семејство на словенските јазици – јужна група (источна подгрупа со бугарскиот).
Историјата на македонскиот јазик започнува со прасловенскиот јазик кој немал писмо, па затоа и немаме точни податоци каков бил тој. Но, врз основа на тој јазик, а особено врз основа на говорот на Словените кои живееле во околината на Солун
Прочитај повеќе

„ Неколку зборови за македонскиот литературен јазик “, или во оригинал „ Неколку зборој за македонцкиот литературен јазик“ е петтата статија од книгата на Крсте Петков Мисирков, „За македонцките работи“.

Книгата „За македонцките работи“ од Мисирков е политичка анализа на положбата на македонскиот народ и предлог-програма за македонското народноослободително движење. Таа ја разоткрива асимилаторската политика на соседните земји насочена против македонскиот народ и против македонскиот јазичен, културен и етнички идентитет.… Прочитај повеќе

рсте Петков Мисирков е роден во ноември 1874 г., во селото Постол (античка Пела) во сиромашно семејство. Основното образование го завршил на туѓиот грчки јазик. Немал средства да го продолжи школувањето, па кога му било понудено бесплатно да учи во Србија, тој прифаќа. Сфаќајќи ја асимилаторската српска политика учествувал во немирите предизвикани од македонските стипендисти по што морал да го напушти Белград.

Отишол во Софија каде работите не биле многу

Прочитај повеќе
озарите,  дружината што го издавала списанието „Лоза“ (Петар Поп Арсов, Гоце Делчев, Даме Груев, Ѓорче Петров, Крсте Петков Мисирков, Војдан Чернодрински, Христо Матов, Иван Хаџи Николов, Ѓорѓи Баласчев, Димитар Мирчев и мн. други) се вистински претходници на Мисирков.
пштествено-политичките прилики во Македонија при крајот на 19 и почетокот на 20 век се карактеристични со силните пропаганди на соседните држави за асимилирање на населението (грцизирање, бугаризирање и србизирање). Македонската интелигенција на
Прочитај повеќе

Општествено-политичките прилики во Македонија во втората половина на 19 век

Животот на Македонците за време на Османлиската Империја бил навистина тежок. Големите даноци, данокот во крв (јаничарството), наметнувањето на исламот (со давање привилегии на оние кои ќе го прифатат), разните „зулуми“ врз населението, направиле луѓето да се повлекуваат во повисоките планински краеви и таму во помали заедници да си ја продолжуваат живеачката.
Со векови Македонците си ја чувале својата традиција
Прочитај повеќе