Видови писма (историски развој)

Видови писма. Писмото е визуелно претставување на говорот. Исконската потреба на човекот да остави трага зад себе довела до појавата на писмото

Национален јазик (општонароден)

Национален јазик е јазикот што го говори една организирана група луѓе (народ, нација). Овој јазик е природен и се формирал долг временски период.