Коса црта (/)

Коса црта (/) е правописен знак. Се пишува со или без белина од двете страни.Коса црта со белини од двете страни се пишува:при одделување стихови

Коса црта (/) Прочитај повеќе »