Лексикографија

Лексикографија е дел од лингвистиката што се занимава со принципите за составување разни видови речници и со нивната практична примена.

Лексикографија Прочитај повеќе »