Македонски народни песни

Македонските народни песни претставуваат дел од богатото фолклорно наследство на нашиот народ.