Почетна » литературни родови и видови

литературни родови и видови

Драмски видови

Драмски видови се:1. трагедија: античка;ренесансна;псевдо-класична.2. комедија:комедија на карактери;

Драма

Еден од трите литературни рода е драма. Како литературен род, драмата понатаму се дели на драмски видови.

Стилски изразни средства (семантички) – тропи

Семантички стилски изразни средства (тропи) се изразни средства каде зборот добива поинаква смисла. Поточно, семантиката е наука за значењето на зборовите, нивната внатрешност, па оттука овие стилски изразни средства се однесуваат на тие внатрешни својства на зборовите.

Стилски изразни средства (синтаксички)

Стилските изразни средства што се однесуваат на целата реченица, односно мисла, се нарекуваат синтаксички или фигури на конструкцијата. изразни средства

Лирско-епски видови

Лирско-епски видови не се посебен литературен род, туку меѓурод кој содржи слеани елементи и од лириката и од епиката.

Сонет, сонетен венец

Песната со затврдена форма која има четири строфи, од кои првите две се со по четири стиха (катрени), а вторите две со по три стиха (терцини) се вика сонет.

Лирски видови

Според внатрешните својства литературата се дели на: лирика, епика и драма.

Видови стихови и рима

Песните имаат своја композиција. Тие се стихувани творби, со определена ритмика и метрика, организирани во строфи или астрофични, со рима или неримувани.

Scroll to Top