Почетна » литературни родови и видови

литературни родови и видови

Лирика (лирски субјект)

Лирика е еден од трите литературни рода. Лириката понатаму се дели на лирски видови.Формата на лириката е стихот. Во прозни текстови може да сретнеме лирски елементи, но тешко ќе сретнеме лирски дела во проза.

Епски видови во проза

Литературата се дели според неколку критериуми, но според нејзините внатрешни својства се дели на родови: епика, лирика и драма.

Епски видови во стих

Литературата се дели според неколку критериуми, но според нејзините внатрешни својства се дели на родови: епика, лирика и драма.

Епика

Епика е еден од трите литературни рода. Основна карактеристика на епиката е раскажувањето.
Епските видови може да бидат кратки и долги, во стих или во проза.

Поделби на литературата

Литературата се дели според неколку критериуми: според авторството, формата, времето и внатрешните својства.

Scroll to Top