Глаголска л-форма

Глаголската л-форма нема самостојна употреба во реченицата. Со глаголска л-форма и со помошниот глагол сум се градат некои сложени глаголски форми.

Глаголска л-форма Прочитај повеќе »