Написи

Ристо Крле (1900-1975)
Венко Марковски (1915 - 1988)
Васил Иљоски (1902-1995)
Кочо Рацин – Коста Солев (1908-1943)