Лирски народни песни

Чувството е основниот елемент на сите лирски песни. Народните лирски песни најчесто биле интерпретирани од жени, па затоа се нарекуваат и женски песни.

Македонски народни песни

Македонските народни песни претставуваат дел од богатото фолклорно наследство на нашиот народ.