Почетна » македонски јазик

македонски јазик

Знаци за директен говор

Знаци за директен говор се наводници и црта (тире).Црта се пишува кога директниот говор започнува во нов ред: Директен говор

Белина (празно место)

Белина (празно место) е правописен знак.Белина се употребува:помеѓу зборовите за означување крај на зборот; на пример: Денес е многу студено.

Ѕвездичка (*)

Ѕвездичка (*) е правописен знак. Ѕвездичка стои од левата или од десната страна на зборот или на текстот.кога треба да објасниме некој збор, тврдење, став и др.

Коса црта (/)

Коса црта (/) е правописен знак. Се пишува со или без белина од двете страни.Коса црта со белини од двете страни се пишува:при одделување стихови

Три точки (…)

Три точки (…) се интерпункциски знак.Три точки се пишуваат:на крајот на незавршен исказ или во средината на реченицата ако се јавува прекин.

Цртичка (-)

Цртичка е правописен знак. Секогаш се пишува без белини од двете страни.Цртичка се пишува: меѓу именки што означуваат еден поим

Надреден знак (`)

Надреден знак (`) е правописен знак.Надреден знак се пишува само во три случаи: кај не, се и и и, за да се разликуваат од истите форми со друго значење

Загради ( ) [ ]

Загради ( ) се интерпункциски знак. Но, заградите ( ) [ ] се користат и како правописен знак. Загради се употребуваат за дообјаснување

Точка и запирка (;)

Точка и запирка (;) е  интерпункциски знак. (Не се употребува како правописен знак.) Точка и запирка се употребува

Извичник (!)

Извичник е интерпункциски знак. Со извичник се бележи извичната интонација, односно различниот интензитет на покачување на тонот.

Лингвистика – наука за јазикот

Науката што го проучува јазикот се вика лингвистика.Неа ја сочинуваат повеќе дисциплини: фонетика, морфологија, лексикологија, синтакса, итн.

Scroll to Top