Написи

Три точки (…) се интерпункциски знак.

Три точки се пишуваат:

  • на крајот на незавршен исказ или во средината на реченицата ако се јавува прекин. Пред нив нема белина (празно место), односно се пишуваат веднаш зад последниот збор, а по нив има белина.

На пример:

Не знае дека тука тешко се живее, не знае дека нема за леб, не знае… Ќе дојде, па ќе види.

Сите ќе слушнат за мојата радост… … Прочитај повеќе

Цртичка (-) е правописен знак. Секогаш се пишува без белини од двете страни.
Цртичка се пишува:
  • меѓу именки што означуваат еден поим, а деловите го чуваат своето самостојно значење;
На пример: предлог-закон, жиро-сметка, охридско-преспански, три-четири итн.
  • помеѓу двојни презимиња и презиме и прекар;

На пример: Марија Матовска-Стојановска; Јордан Хаџи Константинов-Џинот.

  • кога првиот дел од зборот е напишан со бројка;

На пример: Неопходно е 4-годишно стручно образование.

  • кај некои скратувања и
Прочитај повеќе
Надреден знак (`) е правописен знак.
Надреден знак се пишува само во три случаи:
  • над самогласката е во кратката заменска форма од нас нè, за да се разликува од негацијата не.

На пример: Кога влеговме не нè забележаа веднаш.

  • над самогласката е во прилогот сè  за да се разликува од кратката заменска форма од повратната заменка себе се која често ја употребуваме со повратните глаголи; како и од помошниот глагол
Прочитај повеќе
Загради ( ) се интерпункциски знак. Но, заградите ( ) [ ] се користат и како правописен знак. 

Интерпункциски знак

Како интерпункциски знак заградите се користат:
  • при пишување на оние зборови, изрази или цели реченици кои дообјаснуваат нешто, како појаснување, забелешка, прашање и др. во врска со претходниот дел од реченицата;

На пример: Тој бил во градот Малме (Шведска).

Ми кажа дека нема да дојде (можеш да замислиш!?) зашто немал … Прочитај повеќе

Точка и запирка (;) е  интерпункциски знак. (Не се употребува како правописен знак.)
Точка и запирка се употребува:
  • да се одделат независни реченици во составот на една сложена реченица составена од повеќе реченици, особено кога во нив има запирки;

На пример: На постарите им е тешко да го држат чекорот со модерната технологија; со употребата на новите паметни телефони, таблети и лаптопи; со интернетот и социјалните мрежи; со сето она … Прочитај повеќе