Написи

Прирачникот „За матуранти “ од Билјана Богданоска, помага за подготовка на матурскиот испит по македонски јазик и литература. Тој е работен според испитната програма, па затоа олеснува снаоѓање во целокупната содржина на испитот.

За делот од јазик (граматика), има кратки аудио-видео лекции кои ќе ви помогнат побрзо да го повторите овој дел од испитната програма.

Освен тоа, за да ги проверите своите знаења, решете ги е-тестовите и веднаш видете ги … Прочитај повеќе

Матурска програма и прашања од матруските тестови за вежбање од областа македонски јазик:

I ЈАЗИК

1. НАУКА ЗА ЈАЗИКОТ
1.1. Национален јазик
1.2. Дијалектен јазик
1.3. Стандарден јазик
1.4. Видови писма

2. ИСТОРИСКИ РАЗВИТОК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
2.1. Почетоците на словенската писменост;
2.2. Македонскиот јазик во семејството на јужнословенските јазици;
2.3. Погледите за македонскиот јазик на Пејчиновиќ, Синаитски, Крчовски, Пулевски и Џинот (избор текстови)
2.4. Погледите на К. П. Мисирков … Прочитај повеќе

Матурски прашања од областа стилистика.

Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

1. Реченицата: Молекулата на вода се состои од два атома на водород и еден атом на кислород, спаѓа во:
а) административен стил; б) публицистички стил; в) научен стил.

2. Определи кој функционален стил се препознава во следниот текст: Езерото е моја икона / Чунот моја харфа / Од дното се крева / Асоцијативно … Прочитај повеќе

Матурски прашања од областа синтакса.

Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

 

1. Определи каков прирок е употребен во реченицата: „Книгава е многу интересна.“
а) прост глаголски прирок; б) сложен глаголски прирок; в) глаголско-именски прирок.

2. Определи каков прирок е употребен во реченицата: „Успеав да се подготвам за тестот.“
а) прост глаголски прирок; б) сложен глаголски прирок; в) глаголско-именски прирок.

3. Реченицата: „Учениците од … Прочитај повеќе

Матурски прашања од областа на лексикологијата
Прашања за повторување и вежбање
(голем дел се адаптирани од матурските тестови):

1. Зборовите основа и база се:
а) хомоними; б) пароними; в) синоними.

2. Одговори каков вид лексика е употребена во следниве стихови од Конески:
Нам нешто не ни е таман
како да молиме аман!
а) книжно-литерарна; б) разговорна; в) општонародна (неутрална).

3. Одговори на кој вид лексика припаѓа зборот типче.
а) … Прочитај повеќе