Степенување на придавките

Степенување, образување и функцијата… Степенување – квалитативните придавки образуваат форми на компарација. Со нив се изразува степенот (степенување)

Придавки и видови придавки

Придавките означуваат некој признак на предметот што го определуваат. Основна служба на придавката е да ја определува именката Видови придавки

Образување на именките

Образување на именките Во нашиот јазик имаме многу продуктивни наставки од кои се изведуваат нови именки и на тој начин се збогатува речникот.

Именки

Именки – означуваат поим за некој предмет и за сето она што го мислиме опредметено. Со нив се означуваат суштества, предмети, појави и поими. видови именки

Морфолошка поделба на зборовите

Морфолошка поделба на зборовите е групирањето на зборовите според надворешните, односно граматички карактеристики. Се делат на менливи и неменливи.

Морфологија

Морфологија е дел од науката за јазикот (лингвистиката). Таа се занимава со проучувањето на формите на зборовите, нивното образување и нивното граматичко значење.