Морфосинтакса

Морфосинтакса е поддисциплина на лингвистиката. Ја сфаќаме како премин од морфологијата кон синтаксата. Ја разгледува функцијата на зборовите во реченицата.

Функција на придавката во реченицата

Придавката во реченицата е секогаш поврзана со именката, па затоа нејзината функција е во тесна врска со неа. Таа може да биде непосредна или посредна.