Почетна » неменливи зборови

неменливи зборови

Модални зборови

Модални зборови се неменливи зборови со кои заземаме личен став кон она што се кажува. Тие стојат одвоено, но укажуваат на извесно становиште во исказот.

Извици

Извици се зборови со кои се изразуваат чувствени рефлекси, се обрнува внимание или се имитираат звуци. Најчесто, тие стојат на почетокот на реченицата и не

Сврзници

Сврзници се неменливи зборови кои поврзуваат други зборови или цели реченици во составот на сложената реченица.

Предлози

Предлози се неменливи, службени зборови кои покажуваат однос меѓу именските зборови во реченицата или однос меѓу глаголското дејство и додатоците.

Прилози

Прилози се неменливи зборови што ги дополнуваат глаголите по место, време, начин и количество. Тие можат да дополнуваат и придавки, именки и други прилози.

Scroll to Top