Почетна » образување

образување

Образување на придавките

Образување нови зборови од други зборови е многу продуктивен начин за збогатување на речникот. Голем број придавки се образувани од други зборови.

Образување на именките

Образување на именките Во нашиот јазик имаме многу продуктивни наставки од кои се изведуваат нови именки и на тој начин се збогатува речникот.

Scroll to Top