Написи

Белина (празно место) е правописен знак.

Белина се употребува:
  • помеѓу зборовите за означување крај на зборот;

На пример: Денеска е многу студено.

  • зад интерпункциските знаци: точка, запирка, точка и запирка, две точки, три точки, прашалник и извичник.
  • кај датумите, ако месецот е напишан со римски број: 29.X 2018 г.;
  • кај скратувањата, помеѓу два или повеќе скратени збора: и др., и сл.;
  • помеѓу иницијали: Ј. Х. К. Џинот;
  • при математички операции,
Прочитај повеќе