Написи

Заменките во македонскиот јазик се ограничена група зборови. Освен личните и лично-предметните, разликуваме и показни заменки.

Показните заменки служат за посочување.

Постојат три показни заменки кои разликуваат род и број.

 

За посочување блиски предмети

Заменката овој, оваа, ова; овие служи за посочување блиски предмети.

На пр.:

Кога говорителот стои блиску до клупата, ќе рече: Кој ја оштетил оваа клупа?

Кога говорителот го држи во раце моливот, ќе рече: … Прочитај повеќе