Написи

Надреден знак (`) е правописен знак.
Надреден знак се пишува само во три случаи:
  • над самогласката е во кратката заменска форма од нас нè, за да се разликува од негацијата не.

На пример: Кога влеговме не нè забележаа веднаш.

  • над самогласката е во прилогот сè  за да се разликува од кратката заменска форма од повратната заменка себе се која често ја употребуваме со повратните глаголи; како и од помошниот глагол
Прочитај повеќе
Загради ( ) се интерпункциски знак. Но, заградите ( ) [ ] се користат и како правописен знак. 

Интерпункциски знак

Како интерпункциски знак заградите се користат:
  • при пишување на оние зборови, изрази или цели реченици кои дообјаснуваат нешто, како појаснување, забелешка, прашање и др. во врска со претходниот дел од реченицата;

На пример: Тој бил во градот Малме (Шведска).

Ми кажа дека нема да дојде (можеш да замислиш!?) зашто немал … Прочитај повеќе

Точка и запирка (;) е  интерпункциски знак. (Не се употребува како правописен знак.)
Точка и запирка се употребува:
  • да се одделат независни реченици во составот на една сложена реченица составена од повеќе реченици, особено кога во нив има запирки;

На пример: На постарите им е тешко да го држат чекорот со модерната технологија; со употребата на новите паметни телефони, таблети и лаптопи; со интернетот и социјалните мрежи; со сето она … Прочитај повеќе

Извичник е интерпункциски знак. (Како правописен не се употребува.)
Со него се бележи извичната интонација, односно различниот интензитет на покачување на тонот. Тонот го покачуваме при изразени чувствени состојби или реакции, повикување, нагласена заповед, забрана, поттик или желба за вршење некое дејство итн.
Извичник се пишува:
  • на крајот од извичните реченици со кои се изразува чувствена состојба или реакција (возбуда, радост, чудење, воодушевеност, изненадување, предупредување, страв, лутина, гнев, итн.);
Прочитај повеќе

Правописни и интерпункциски знаци се знаци кои се користат во различни функции.

Некои знаци се користат и како правописни и како интерпункциски.

Во реченицата се среќаваат следниве интерпункциски знаци: точка (.), запирка (,), прашалник (?), извичник (!), точка и запирка (;), две точки (:), три точки (…), загради – заоблени и квадратни ([]), црта (тире) (—), наводници („“) и полунаводници (‘’).

Дел од интерпункциските знаци се користат и како правописниПрочитај повеќе