Написи

Постојат три типа на гласот Ј според неговиот карактер:

  • функционално (фонолошко) — кога влијае на значењето на зборот: земи — земји; сто — стој;
  • нефункционално (фонетско) — испеаја, знаеја;
  • морфолошко — за обележување на границата меѓу основата на зборот и наставката: залајаа.

 

Согласката Ј се пишува

 

1. Ј се пишува пред И:

  • во суфиксот – ји: божји, кравји, рибји (но: овчи и волчи);
  • во множинските форми кај некои
Прочитај повеќе
 Со голема буква се пишуваат:
1. Почетниот збор на реченицата.
             
На пример: Денес имав среќа.
 
2. Имињата, презимињата и прекарите, имињата на животните и фамилиите.
             
На пример: Моето име е Билјана, а моето куче се вика Арни.
3. Посвојните придавки изведени од лични имиња со наставките -ов, -ев и -ин.
             
На пример: Вчера го видов Игоровиот пријател Зоран.
На Милкиниот прозорец
Прочитај повеќе