Почетна » правци во литературата

правци во литературата

Современи правци во литературата

Современите правци во литературата содржат многу струење и многу подправци, меѓу кои се и натурализмот, егзистенцијализмот, антидрамата итн.

Натурализам

Натурализам е продолжение на реализмот чиј зачетник е Емил Зола, а руски претставник Антон Павлович Чехов

Социјалистички реализам

Социјалистички реализам е продолжение на реализмот кој се појавил со појавата на социјализмот во Русија. Негов основоположник е Максим Горки.

Реализам – појава и подвидови

Правецот реализам се појавува во услови на целосен напредок на науката, во триесеттите години од XIX век. Реализам прво се појавува во Франција, за набрзо

Романтизам

Роматизам е правец кој се јавува како реакција на просветителската и псевдокласичарската (класицизмот) литература.

Просветителство

Просветителство то се јавува како идеологија на буржоазијата која верувала дека за менување на општеството е доволно да се смени сознанието на човекот. Како

Барок и класицизам

Класицизам е правец во уметноста и литературата кој се појавува во втората половина на XVII век, во Франција.

Појава на ренесансата

Ренесансата (преродба) е продолжување на предренесансата (хуманизмот) и се појавува во втората половина на 15 век и трае во 16 век. Под ренесансата

Scroll to Top