Написи

Прашалник е интерпункциски знак. Како правописен не се употребува.

Со него се бележи прашалната интонација, односно промената на тонот од ниска кон висока точка.

 

Прашалникот го употребуваме:

 

  • на крајот од прашалната реченица во чијшто состав има прашални зборови или изрази;

На пример: Ќе дојдеш ли утре кај мене?

  • на крајот од алтернативно прашање со сврзникот или;

На пример: Ќе дојдеш или не?

  • на крајот од прашална реченица
Прочитај повеќе