Почетна » прва година

прва година

Предмет и прилошки определби (прва година)

Предмет (директен, индиректен и предлошки)   Предмет е именски член во реченицата врз кој преминува или е насочено глаголското дејство. Разликуваме: директен, индиректен и предлошки […]

Предмет и прилошки определби (прва година) Прочитај повеќе »

Морфологија – видови морфеми (прва година)

Морфологија е дел од науката за јазикот (лингвистиката). Таа се занимава со проучувањето на формите на зборовите, нивното образување и нивното граматичко значење. Морфологијата се занимава

Морфологија – видови морфеми (прва година) Прочитај повеќе »

Поделби на литературата – лирика (прва година)

1. Поделби на литературата Литературата се дели според неколку критериуми. 1. Според авторството, литературата можеме да ја поделиме на: – народна (анонимна, колективна, усна) и –

Поделби на литературата – лирика (прва година) Прочитај повеќе »

Scroll to Top