Написи

Со броевите, освен одредена, изразуваме и приближна бројност.

 

1. Приближната бројност обично се искажува така што ќе се сврзат и ќе се изговорат со еден акцент два соседни броја.

два-три, три-четири, пет-шест, шест-седум, седум-осум

На пр.: Во кошницата имаше три-четири јаболка.

(Значењето е дека имало три или четири јаболка, приближно, не се знае точниот број.)

 

а) Кај броевите поголеми од 10 во првиот дел оди најчесто

Прочитај повеќе