Написи

Функција на придавката во реченицата означува место и задача на овој вид збор од морфолошка гледна точка во синтаксичка. Затоа, нејзината функција во реченицата е предмет на проучување на морфосинтаксата.

Морфолошки, придавката е менлив збор што означува некое својство на именката, а синтаксички, таа може да биде подмет или дел од глаголско-именскиот прирок.

 

Придавката во реченицата е секогаш поврзана со именката, па затоа нејзината функција е во тесна … Прочитај повеќе

Следните вежби и задачи се за повторување на:

а) придавки и видови придавки;

б) степенување на придавките;

в) образување на придавките;

г) функциите на придавката во реченицата.

 

Вежби:

 

1. Од следните зборови издвој ги придавките: моли, молба, молење, молител, замоли, замолен, молејќи, дом, дома, домаќин, домашен, задомена, домување, домува.

2. Направи морфолошка анализа на следните придавки (да се определи видот, родот, бројот, членот, степенувањето):… Прочитај повеќе

Образување нови зборови од други зборови е многу продуктивен начин за збогатување на речникот. Голем број придавки се образувани од други зборови, особено односните.

Дел од придавките се образуваат од други зборови со суфикси.

1. Образување од именки обично се прави со суфиксите:
– ов/ -ев (јаболков);
– ски/ -шки/ -чки (свински, морски, тиквешки, човечки);
– ен (дрвен, златен, устен);
– ест (пердувест);
– ин (теткин);
– ји (птичји, кравји)… Прочитај повеќе

Бидејќи основната служба на придавката е да ја определува именката, таа од неа ги добива и своите граматички обележја.
Придавката ги има истите граматички категории како именката: род, број и определеност.

1. Родот кај придавките може да биде машки, женски и среден и зависи од именката до која стои. Односно, ако именката е од машки род, тогаш придавката ќе се прилагоди и ќе биде во машки род (дрвен стол), … Прочитај повеќе

Степенување на придавките е карактеристично само за описните, односно квалитативните придавки. Тие изразуваат некое својство на предметот кое може да биде застапено во помал или поголем степен.

На пример, некој предмет може да биде мал, некој да е уште помал, а некој во споредба со другите да е најмал.

Со посебните форми на компарација се изразува степенот (степенување) на дадениот квалитет кога се споредуваат два или повеќе предмети.

Формите за

Прочитај повеќе