Почетна » придавки

придавки

Функција на придавката во реченицата

Придавката во реченицата е секогаш поврзана со именката, па затоа нејзината функција е во тесна врска со неа. Таа може да биде непосредна или посредна.

Вежби за придавки

Следните вежби и задачи се за повторување на видовите придавки, степенувањето и образувањето на придавките и нивната функција во реченицата.

Образување на придавките

Образување нови зборови од други зборови е многу продуктивен начин за збогатување на речникот. Голем број придавки се образувани од други зборови.

Граматички категории кај придавките

Бидејќи основната служба на придавката е да ја определува именката, таа од неа ги добива и своите граматички обележја.
Придавката ги има истите граматички категории како именката: род, број и определеност.

Степенување на придавките

Степенување, образување и функцијата… Степенување – квалитативните придавки образуваат форми на компарација. Со нив се изразува степенот (степенување)

Придавки и видови придавки

Придавките означуваат некој признак на предметот што го определуваат. Основна служба на придавката е да ја определува именката Видови придавки

Scroll to Top