Глаголски групи и раздели

Глаголите се делат во групи според тоа на која самогласка завршуваат во 3л. еднина сегашно време. Има три групи: а, е и и, според 3л.едн. сегашно време.

Глаголски групи и раздели Прочитај повеќе »